LITERATŪRAS KONKURSS “FANTĀZIJAS PASAULE!”, KAS IR VELTĪTS ALEKSEJA TOLSTOJA 140. GADADIENAI (NOLIKUMS)

latinsoft
9. marts, 2023.

Nolikums

Literatūras konkurss “Fantāzijas pasaule!”, kas ir veltīts Alekseja Tolstoja 140. gadadienai

(1883-1945)

 

Konkursa dibinātājs un organizators:

 • Krievu kultūras centrs.

Konkursa mērķi un uzdevumi:

 • Veidot interesi par krievu valodu.
 • Noteikt un atbalstīt talantīgus bērnus.
 • Veicināt radošas, harmoniskas, intelektuāli attīstītas personības veidošanos.
 • Iesaistīt skolēnus sadarbībā ar Krievu kultūras centru un aicināt piedalīties iestādes pasākumos.

Konkursa rīkošanas noteikumi:

  • Konkursam saskaņā ar tēmu tiek pieņemti skolēnu radošie darbi šādos žanros: dzejolis, eseja, stāsts, pasaka, veltījums, intervija u.c.
 • Konkursā var piedalīties skolēni no 7. līdz 9. kl.

Darba apjoms: ne vairāk par 3 drukāta teksta lappusēm (Times New Roman 12, rindas atstarpe 1,5) formāts А4, neskaitot titullapu.

Darba noformējums: Titullapā jānorāda:

 • Darba nosaukums,
 • žanrs,
 • dalībnieka vārds, uzvārds (latviešu valodā)
 • klase,
 • mācību iestādes nosaukums,
 • pedagoga konsultanta vārds, uzvārds (ja ir. Latviešu valodā),
 • pedagoga konsultanta vai dalībnieka e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Konkursa norises laiks:

Darbu iesniegšana konkursam līdz 2023.gada 10. martam (e-vēstules nosūtīšanas datums) uz e-pastu kkc.konkurss@inbox.lv

Apbalvošana:

 • Konkursa rezultātu apkopošana tiek plānota 2023.gada 31.martā.
 • Apbalvošanas vieta un nosacījumi tiks paziņoti vēlāk.

                                                                               Konkursa organizācijas komiteja

                                                                                               Uzziņas pa tālr. 65413792