“AUSIS, ĶEPAS un ASTES…”: lasītāju online konkurss

Andrejs Kudirka
5. februāris, 2024.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” struktūrvienības

“Krievu kultūras centrs”

Lasītāju online konkurss “AUSIS, ĶEPAS un ASTES…”, 

kas ir veltīts Nikolaja Prževaļska 185. gadadienai

NOLIKUMS

Konkursa mērķis:

 • Iepazīstināt bērnus ar krievu ceļotāja, ģeogrāfa un dabaszinātnieka N. Prževaļska atklājumiem un viņa ieguldījumu pasaules kultūras attīstībā. 
 • Veidot bērnos atbildīgu un gādīgu attieksmi pret dzīvniekiem. 
 • Attīstīt daiļlasīšanas un aktiermākslas iemaņas.

Konkursa uzdevumi:

 • Iemācīties no galvas un noskaitīt krievu autora dzejoli, kas saistīts ar dzīvnieku pasauli. 
 • Nofilmēt video ar uzstāšanos līdz 2 minūtēm. 

Konkursa noteikumi:

 • Online konkursā aicināti piedalīties bērni no 6 līdz 7 gadiem.
 • Video līdz 2024. gada 28. martam sūtīt uz e-pastu   krievunams@daugavpils.lv
 • Pie video ir nepieciešams pielikt informāciju:

– dalībnieka vārds, uzvārds (latviešu valodā), 

– cik pilni gadi,

– dzejoļa autors un nosaukums,

– dalībnieka vecāku vai pedagoga e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Vērtēšanas kritēriji:

 • Pareizā lasīšanas tempa izvēle.
 • Uzstāšanās emocionālās un ekspresīvās nokrāsas loģiskā izmantošana.
 • Pareizās intonācijas ievērošana.
 • Dzejoļa satura izprašana.
 • Dzejoļa izprašanas izteikšanas prasme.
 • Izpildījuma oriģinalitāte.

Konkursa apbalvošana:

 • Online konkursa rezultātu apkopošana tiek plānota 2024.gada 12.aprīlī.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja: Irina Boļšakova-Vuškāne 

Tālr. 29855548

Privātuma paziņojums par datu apstrādi 
Konkursa laikā iegūto dalībnieka un tā vecāku, pedagogu personas datu pārzinis ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams”, reģistrācijas numurs 90000077556. 
Personas datu apstrādes mērķis: online konkursa norise, dalībnieku apzināšana, vērtēšana, online konkursa informatīvo materiālu izgatavošana un publicēšana, publicitātes nodrošināšana.
Personu dati – dalībnieka – vārds, uzvārds, vecums, video, vecāku vai pedagoga e-pasta adrese un tālruņa numurs.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR  VDAR 6.1.e) – e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras); (VDAR 6.1.f) pārziņa leģitīmo interešu ievērošana.
Personas datu saņēmēji – pārziņa speciālisti un komisija, kas iesaistīti izvērtēšanas, administrēšanas procesā.
Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
Visi iegūti dati tiks uzglabāti līdz konkursa noslēguma termiņa beigām un rezultātu pasludināšanas dienai. Konkursa uzvarētāja dati var tikt izmantoti un publicēti Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, www.vienibasnams.lv, https://russkij-dom.lv/https://www.facebook.com/daugavpilsvn, un tad tiks uzglabāti pastāvīgi.
Datu subjektam, ir tiesības:
 1. pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību pārzinim – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams”, Rīgas iela 22a, Daugavpilī, pārziņa kontaktpersona: Irina Boļšakova-Vuškāne, tālr. 29855548, datu aizsardzības specialista e-pasts: dati@daugavpils.lv, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils; vai uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.
Iesniedzot nolikumā paredzētos materiālus, dalībnieks (viņa vecāki) apliecina, ka ir iepazinies ar online konkursa kārtību, ir informēts un ir informējis citas personas, kuru datus iesniedz, par personas datu apstrādi konkursa atlases procesā.